Loading color scheme

Co vlastně znamená SDH?

SDH - Sbor dobrovolných hasičů je sdružení, které působí na poli požární ochrany. V jistém směru se jedná o podobné sdružení jako jsou např. myslivci nebo včelaři. Toto sdružení se mimo jiné zabývá kulturní, společenskou a sportovní činností. Mezi hlavní náplň SDH tedy patří např. pořádání společenských a kulturních akcí, sportovní činnosti, výchovná činnost v kroužku mladých hasičů a také působení na poli požární ochrany - tedy jistá podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů (více o JSDH zde). Členem sdružení (sboru dobrovolných hasičů) se může stát prakticky kdokoliv od nemluvňat až po důchodce.

Jednotlivé sbory jsou samostatně hospodařící právnické osoby, musí si tedy vést účetnictví a na svoji činnost si musí vydělat či jinak obstarat prostředky. Většina sborů hospodaří s výdělkem z pořádání různých kulturních a společenských akcí nebo ze sponzorských darů, grantů a dotací a s takto získanými prostředky potom financuje např. nákup sportovního vybavení pro sportovní družstva dospělých i mladých hasičů. Nejvyšším orgánem SDH je dle stanov valná hromada, která je tvořena nadpoloviční většinou členů starších 18 let.

Náš sbor

Náš sbor byl založen v roce 1884 a ke konci roku 2017 měl 101 řádných členů. Z toho počtu bylo 48 dětí, 18 žen a 35 mužů. Sbor je organizační jednotkou SHČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Členové našeho sboru se věnují výchově mladých hasičů, pořádání různých kulturních a společenských akcí jako např. den otevřených dveří, pálení čadějnic, apod. Stěžejní činností našeho sboru je ovšem jednotka požární ochrany, které věnujeme velkou část našeho času.

Růžodol I byl původně zemědělská ves, která se v průběhu 19.století změnila na průmyslovou. Celý Liberec poznamenala textilní výroba a naše obec nepatřila mezi výjimky. V roce 1939 se Růžodol I. stal součástí města Liberce, které do té doby čítalo deset čtvrtí. Dnes se nám způsob zdolávání požárů v minulých století může zdát poněkud komický, ale mějme na paměti neznalost obyvatel o způsobu hašení, nedostatek hasebního náčiní a v neposlední řadě nedostatek hasebních látek, především vody. Až 15. března 1903 při hašení mlékárny v dnešní Žitavské ulici byla poprvé použita voda z hydrantů městského vodovodu. Všechny tyto faktory představovaly veliké nebezpečí pro rodící se vesnice a samozřejmě i pro Růžodol I.

14.června 1884 byl sbor dobrovolných hasičů Růžodol I. založen.

Pozemek na hasičskou zbrojnici daroval rolník Tarovitz a výstavba zbrojnice stála 525 zlatých. Sbor měl na svém počátku 38 členů, kterým velel Ferdinand John zastávající tuto funkci plných 27 let. V roce 1921 byl jmenován čestným členem našeho sboru a inspektorem hasičských sborů v obvodě Liberec. Stavba požární zbrojnice byla dokončena roku 1885 a její věžová část byla postavena v roce 1903. Dnešní zbrojnice stojí stále na stejném místě.

Jedním z mezníků hasičského hnutí se stal 18. listopad 1945, kdy byla ustanovena župa Lužicko-ještědská, kam organizačně spadly hasičské sbory na území Liberce. Nastává čas organizační výstavby sborů v Libereckém okrese. Dalším významným dnem byl první sjezd ČSPO, konaný v září 1956. Věnoval pozornost rozšíření a zkvalitnění prevence a výchovné práce, spolupráci s národními výbory a budování domovních hlídek. Tímto krokem jako by činnost našeho sboru opět ožila. Snad právě proto bylo týž rok na sbor převedeno nové přenosné čerpadlo PS8 a výstroj a výzbroj pro jedno družstvo, které nás stejně jako družstvo mládeže zastupovalo na soutěžích okresu Liberec. Nejen soutěžením a zdoláváním požárů hasič je živ, ale musí být i trocha zábavy. Od roku 1956 do roku 1965 jsme pravidelně pořádali požárnické bály ve Slovanském domě (Letka). Našla by se ještě řada dalších věcí, kterýmisi členové zpříjemňovali společné soužití. Některé jsou již dnes zapomenuty a v jiných pokračujeme stále.

 

 

Část českých dějin nazýváme dobou temna. I na Růžodolský sbor padla tma a to v letech 1968 -1972. Rozdmýchávajícím plamínkem naší aktivity se stali členové nového výboru, zvolení v roce 1972. Opět byla utvořena družstva mládeže, mužů a žen, která nás se ctí reprezentovala a dosahoval a dobrých výsledků. S rozrůstající se členskou základnou a příslibem nové techniky se zrodil nápad, nebo spíše potřeba, zrekonstruovat stánek růžodolských hasičů. Požární zbrojnice byla zkolaudována 9.listopadu 1985. Byla postavena s velikým úsilím našich členů v akci „Z". O rok později jsme obdrželi vozidlo CAS25. Při 110. výročí založení sboru nám bylo uděleno nejvyšší tuzemské vyznamenání – Prapor sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Také nám po dvaceti letech užívání dosloužilo vozidlo Š1203 a v září roku 1998 ho nahradila nová, kompletně vybavená Avie.

Josef Bednář
Starosta
Ladislav Krejzl
Velitel
Ondřej Žaloudek
Hospodář
Jana Hozáková
Tajemnice
Petra Svačinková
Referentka mládeže