Loading color scheme

Co je jednotka sboru dobrovolných hasičů?

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je jednotkou požární ochrany podle zákona 133/85. Dle tohoto zákona má každá obec povinnost zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů. Tato jednotka provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu. Členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje obec odměnu. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

V praxi tyto dva paragrafy znamenají to, že JSDH je pár lidí většinou (ale ne nutně) z místního SDH, kteří mají uzavřený pracovněprávní vztah s obcí. Na rozdíl od sboru dobrovolných hasičů existují pro vstup do JSDH striktní pravidla. Každý člen musí být starší 18ti let a musí být zdravotně i odborně způsobilý vykonávat činnost v jednotce. JSDH nemůže být na rozdíl od SDH samostatně výdělečně činná o její vybavení, ochranné prostředky a techniku se tedy musí postarat její zřizovatel - tedy obec. JSDH přispívá k plošnému pokrytí kraje jednotkami požární ochrany a na žádost operačního střediska hasičského záchranného sboru vyjíždí k mimořádným událostem. Podle kategorie musí jednotka vyjet z místa své dislokace do 5 minut (JPO II) nebo 10 minut (kategorie JPO III nebo V). Členové JSDH se musí pravidelně zúčastňovat školení, aby zajišťovali svou odbornou způsobilost. Každý rok by měl každý člen absolvovat minimálně 40 hodin odborné přípravy a s každou další získanou odborností se toto číslo zvětšuje.

JSDH je zřizována obcí, ve které působí. Obec jednotku zřizuje, protože jí tuto povinnost ukládá zákon o požární ochraně - 133/85.

Členové JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Mimoto se členové jednotky věnují odborné přípravě formou školení a výcviků nebo údržbě jim svěřeného vybavení a techniky.

Do JSDH může vstoupit osoba starší 18 let, která je zdravotně a odborně způsobilá vykonávat činnost v JSDH.